Organisatie

1. Inleiding
 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het lawn-tennisspel. Dit doel tracht zij te bereiken door o.a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het lawn-tennisspel, het vormen van een band tussen de leden en propaganda maken voor het lawn-tennisspel. In het navolgende gedeelte wordt beschreven op welke wijze de vereniging dit doel (zoals ook omschreven in artikel 2 van de statuten) probeert te verwezenlijken. Tevens worden in hier de structuur van onze vereniging en de evenementen beschreven.
 
2. Het functioneren van de W.T.V. 
 
2.1 Het bestuur. 
 
Het bestuur heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de W.T.V. als geheel. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt voor wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering in handen van het “dagelijks bestuur”. Een ander deel van de verantwoordelijkheden ligt bij de verschillende commissies. Om als bestuur voeling te kunnen houden met alle zaken die de vereniging op enig moment bezig houden, zijn een aantal bestuursleden tevens voorzitter of lid van een commissie. Dit betekent dat deze bestuursleden een speciale taak hebben. Een uitzondering hierop vormt de voorzitter. De voorzitter is vrijgehouden van commissiewerk, omdat van een voorzitter wordt verwacht dat hij alle zaken continue coördineert. Op deze wijze houdt de voorzitter zijn handen vrij, om neutraal een beslissende stem uit te kunnen brengen in het bestuur, op het moment dat de stemmen staken. Binnen het bestuur gebeurt dit overigens zeer zelden. Alle besluiten worden in principe op basis van consensus genomen.
 
2.2 De samenstelling van het bestuur
 
Het Bestuur bestaat uit de volgende functionarissen:
 
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Bestuurslid Jeugdcommissie
  • Bestuurslid Parkbeheer
  • Bestuurslid Paviljoencommissie
  • Bestuurslid Seniorencommissie
  • Bestuurslid Sponsorcommissie
  • Bestuurslid Technische commissie
  • De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
 
3. De organisatie van de W.T.V.
 
De organisatie van de W.T.V. is een lijnstructuur. Daarmee wordt bedoeld dat de besluiten op bestuursniveau worden genomen. De commissies hebben beleidsmatig voldoende ruimte, maar het bestuur beslist uiteindelijk over zaken die uitgaven tot gevolg hebben of die de situatie van de andere leden van de W.T.V. kunnen beïnvloeden. Begrotingstechnisch hebben de meeste commissies wel een eigen budget maar in de praktijk worden de uitgaven aan het (dagelijks) bestuur voorgelegd. Ook op het gebied van beleidsaanpassingen hebben de commissies wel beslisruimte maar dat gaat altijd in overleg met het bestuur. De commissievoorzitters zullen dus in moeten kunnen schatten hoe het bestuur om zal gaan met hun voorstellen. Ook is regelmatig overleg van de commissievoorzitters met het dagelijks bestuur over beleidsmatige en financiële zaken daarvoor een noodzaak. Dit gebeurt in de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen dienen om alle zaken die in de afgelopen periode hebben gespeeld aan het voltallige bestuur terug te koppelen om daarnaast beleid voor de toekomst te ontwikkelen.
 
3.1 De commissies. 
De W.T.V. heeft de volgende commissies.
 
Paviljoencommissie beheert en exploiteert het paviljoen
Jeugdcommissie voert beleid jeugd uit en organiseert activiteiten
Commissie Parkbeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van het park
Kascommissie controleert t.b.v. de ALV de financiële administratie van de club
Sponsorcommissie voert sponsorbeleid uit en organiseert het sponsortoernooi
Competitiecommissie organiseert de bonds-, districts- en jeugdcompetitie
Commissie Open Toernooi organiseert het open toernooi dat een keer per jaar wordt gehouden
Commissie Clubkampioenschappen organiseert de clubkampioenschappen dat een keer per jaar wordt gehouden
Evenementencommissie verzameling van meerdere commissies die de recreatieve evenementen binnen de vereniging organiseren
De meeste commissies vergaderen regelmatig. Verderop kunt u uitgebreid lezen waar elke commissie zoal voor staat en wat zij in het algemeen organiseren.
 
3.2 Werving en selectie van commissieleden
 
Er zijn in totaal zo’n 100 tot 110 leden in commissies actief voor onze vereniging. De activiteiten die zij ontplooien vergen ook de nodige vrije tijd. Zonder de inzet van deze groep vrijwilligers kan een tennisvereniging niet functioneren! Het motto “vele handen maken licht werk” gaat ook voor W.T.V. op. Iedereen die de onweerstaanbare drang in zich voelt deel uit te willen maken van deze commissies kan zich altijd melden bij de voorzitters. Het voordeel van goed gevulde commissies is dat de werkzaamheden die verricht moeten worden, door voldoende personen kan worden verricht. Alleen op die manier is deze hobby, het meewerken aan het goed reilen en zeilen van deze club op verantwoorde wijze mogelijk.
 
4. De structuur van de W.T.V. 
 
Dagelijks Bestuur : Voorzitter Secretaris Penningmeester
    | |  
    Sponsorcommissie Leden-  
    Trainers administratie  
         
Bestuurlid
Parkbeheer
Bestuurslid
Jeugdcommissie
| Bestuurslid
Paviljoencommissie
Bestuurslid
Redactiecommissie
| | | | |
Commissie Parkbeheer Jeugdcommissie | Paviljoencommissie Redactiecommissie
  | |   Evenementencommissie
  Mini-maxi-toernooi |   |
  Competitie Mentortennis
  Commissie Open Toernooi Openingstoernooi
  Commissie clubkampioenschappen Afsluitingstoernooi
  Scheidsrechtercoördinator Dubbelcompetitie
  Zomeravondkompetitie